Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική συλλογής προσωπικών δεδομένων

Κατά την αποστολή μηνύματος μέσω των φορμών επικοινωνίας ή/και εκδήλωσης ενδιαφέροντος του site ugrow-life.gr, ο επισκέπτης θα πρέπει να εισάγει ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως: Όνομα, Επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κ.α. Προσωπικά στοιχεία μπορεί επίσης να ζητηθούν και για τη πρόσβαση σε κάποιες από τις υπηρεσίες του ugrow-life.gr.

Το ugrow-life.gr ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την:

  • εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το ugrow-life.gr στους επισκέπτες του
  • ενημερωτική υποστήριξη των επισκεπτών
  • επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους επισκέπτες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις
  • ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των επισκεπτών σχετικά με τις υπηρεσίες του ugrow-life.gr
  • ενημέρωση τους σχετικά με νέες υπηρεσίες
  • εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site
  • επικοινωνία της ugrow-life.gr με τους επισκέπτες της

Κατ' εξαίρεση το ugrow-life.gr δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των επισκεπτών του στις εξής περιπτώσεις:

  • Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών για την καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων,
  • Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται το ugrow-life.gr και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από το ugrow-life.gr ,
  • Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.
2024 © Ugrow-life.gr | Κωνσταντίνα Παντούλια | All Rights Reserved | Developed by TotalWeb®